LEGISL ATIE

Legislatie pentru Unitate Protejata Autorizata

 • Legea 448 / 2006
 • HG 268 / 2007 – Normele metodologice de aplicare a Legii 448
 • OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448 / 2006
 • Ordinul 590 / 2008 instructiuni pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006
 • Legea 207 / 2009 pentru aprobarea OUG 86 / 2008
 • HG 89 / 2010 pentru modificarea si completarea HG 268 / 2007

Legea 448 / 2006

Art. 78. (1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

            (2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

            (3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

                          a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

                          b) sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit. a).

HG 268 / 2007 – Normele metodologice de aplicare a Legii 448

Art. 43. In sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate se realizeaza lunar in baza unui contract, insotit de factura si de dovada platii.

Art. 44. Sunt considerate unitati protejate, in sensul legii:

 a) operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;

 b) sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul ONG (organizatiilor neguvernamentale), care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate si salarizate;

OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448 / 2006
Art.1 (3) La articolul 78 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).”

Ordinul 590 / 2008 instructiuni pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006
Art. 1. Suma datorata de autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap, reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, sau achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, se declara la pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu completarile ulterioare.

Art. 2. (1) Numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna.

    (2) Se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamânal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice. in efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamânal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

    (3) Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

Art. 3. Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un numar format din doua zecimale, care se va inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara stabilit prin hotarare a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste.

Art. 4. Achizitionarea produselor de la unitatile protejate poate fi partiala, existand posibilitatea platii doar a sumei neacoperite pana la cea stabilita potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenta de suma.

Art. 6. In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, operatorul economic nu datoreaza nici o suma bugetului de stat, iar diferenta in plus se reporteaza in luna urmatoare, in sensul diminuarii de plata.

Art. 7. In contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III.

Legea 207 / 2009 pentru aprobarea OUG 86 / 2008
Articol unic (3) La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
„4. La articolul 78, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
«(4^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b) unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.»”

HG 89 / 2010 pentru modificarea si completarea HG 268 / 2007
Art. 21 Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 42. – Salariul de baza minim brut pe tara prevazut la art. 78 alin. (3) lit. a) din lege este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se plateste suma datorata bugetului de stat in cazul neangajarii persoanelor cu handicap.”

Art. 22 Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 43. (1) In aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate se realizeaza in baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(2) Dovada achizitionarii produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate este reprezentata de contractul comercial, factura si dovada platii.
(3) In baza acordului de parteneriat si a contractului comercial se achizitioneaza produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.
(4) In sensul prezentei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate in cadrul unitatii protejate autorizate reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap, in scopul obtinerii produsului comercializabil sau in scopul prestarii serviciului.
(5) Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de munca al persoanei cu handicap angajate, fisa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducatorul unitatii protejate autorizate.”